Dodatek energetyczny Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 września 2016 07:38

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa
z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

· na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy,

· jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorcą energetycznym,

· zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energi z dnia 22 kwietnia 2016r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:

1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,09 zł/miesiąc,

2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,40 zł/ miesiąc,

3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,48 zł/miesiąc.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.( z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku)