INFORMACJA

Skargi i wnioski do Rady Gminy Stary Dzierzgoń można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 00 w biurze rady pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.

 

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Dodatek mieszkaniowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 września 2016 07:37

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

· najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

· osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

· osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

· innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

· osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

Kryteria dochodowe:

Średni miesięczny dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne na jednego członka gospodarstwa w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać:

· 125% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie tj.1.103,20

· 175% kwoty najniższej emerytury na osobę samotną tj. 1.544,48 zł

· Wysokość najniższej emerytury od 01.03.2016r. wynosi 882,56

 

Kryteria dotyczące powierzchni lokalu:


Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

· 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5 m2

· 2 osób 40m2 + 30% = 52,0 m2

· 3 osób 45m2 + 30% = 58,5 m2

· 4 osób 55m2 + 30% = 71.5 m2

· 5 osób 65m2 + 30% = 84.5 m2

· 6 osób 70m2 + 30% = 91,0 m2


W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Do osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydanym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 08.10.2004r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 240, poz. 2406) oraz osób legitymujących się orzeczeniami o niepełnosprawności - Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. Konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

Wymagane dokumenty:

· wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny,

· deklaracja o wysokości dochodów jakie strona składa w obecności pracownika,

· zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie - emerytalne, rentowe i chorobowe) z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

· wydruk czynszowy potwierdzający wysokość składników czynszowych za miesiąc w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy,

· opłaty za energie cieplną, wodę, odbiór nieczystości,

· dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego,

· w przypadku, gdy wniosek składa podnajemca należy przedstawić umowę podnajmu,

· w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno - rentowych, nie zarejestrowanych PUP jako osoby poszukujące zatrudnienia, wchodzące w skład gospodarstwa domowego wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złożenia stosownego oświadczenia.

Druki do pobrania:

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack