Ogłoszenie

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia


31 grudnia 2021 r. Urząd Gminy


w Starym Dzierzgoniu będzie czynny
od godz. 715 do godz. 1200

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Stary Dzierzgoń.jpg
Informacja Drukuj Email

 

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/21 Wójta Gminy

w Starym Dzierzgoniu z dnia 25 stycznia 2021 r., informujemy,

iż w piątek 04 czerwca 2021 r.

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu będzie nieczynny.


 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

Prośba o wsparcie prac nad Audytem Krajobrazowym Województwa Pomorskiego poprzez wypełnienie ankiety.

Link do ankiety https://ee5.pbpr.pomorskie.pl/single/8IAdiP0k

 

DO POBRANIA

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały
Nr IV/31/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2021 rok”

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń, zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I. Warunki, które powinien spełniać kandydat do pracy w komisji konkursowej:

1. Jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych.

2. Zgłosi swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony, którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

4. Uzyskały rekomendacje jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do jej/ jego reprezentowania w pracach Komisji Konkursowej.

5. Nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela,
o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

II. Zadania Komisji Konkursowej:

1. Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
w otwartym konkursie ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych.

2. Członkowie Komisji Konkursowej pełnią swoją funkcję społecznie, bez jakiejkolwiek gratyfikacji pieniężnej.

III. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń powołuje w skład członków Komisji Konkursowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – spośród złożonych zgłoszeń.

Informacje zawarte w dokumentach kandydatów podlegają ochronie zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO") (Dz.U.UE.L. 119.1 z 4.05.2016)
z wyłączeniem informacji stanowiących na podstawie odrębnych przepisów informację publiczną podlegającą upowszechnieniu.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy następuje na podstawie złożonego formularza. Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń, 82-450 Stary Dzierzgoń 71. Za termin złożenia oferty uznaje się godzinę i datę wpływu zgłoszenia do Urzędu. Wypełniony formularz należy złożyć w zapieczętowanej kopercie która powinna zawierać opis:

”Zgłoszenie kandydata na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku."

Termin składania zgłoszeń do pracy w komisji konkursowej upływa z dniem 31.05.2021 roku, godz. 10:00

DOKUMENTY DO POBRANIA

 
Ogłoszenie Drukuj Email

Ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

Komunikat Prasowy

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako
projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).

Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.

Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.

Harmonogram konsultacji:

· Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,

· Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,

· Blok nr 3 – „OSP - finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,

· Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja

· Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.

Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godz. 17.00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6

Uwaga: W spotkaniu będzie mogło brać udział max. 50 zgłoszonych. W przypadku większej liczby zgłoszeń – decydować będzie losowanie.

Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.

Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.

Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE CENTRÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

ORGANIZUJE KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych

Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych

(lub kombajnów zielonkowych).

Informujemy, że w dniu 22 maja 2021 r. (sobota) o godz. 1000

w Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym w STARYM DZIRZGONIU

rozpocznie się kurs dla kombajnistów.

- 500 zł. kombajn zbożowy

- 100 zł. kombajn zielonkowy;

- 100 zł - prasy wysokiego stopnia zgniotu i urządzenia do paletyzowania bel.

Warunki zapisania się na kurs:

1) ukończone 18 lat,

2) posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych operatorów kombajnów zbożowych ( lub kombajnów zielonkowych), uprawniające do obsługi, poruszania się po drogach publicznych czy roszczeń z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Nr kontaktowy: 58 683 76 12; 695 999 723; 517 856 236;

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

Bezpłatny rachunek w każdym banku

Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.

Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny

Oznacza to, że za darmo możesz:

· otworzyć i prowadzić konto w banku,

· otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz),

· wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w Polsce),

· 5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty),

· 5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków.

Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy

Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz:

· otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek,

· wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą),

· płacić kartą,

· wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą,

· realizować zlecenia płatnicze.

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia).

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack