Zawiadomieie Drukuj

 

Zawiadamiam, dnia 31 sierpnia 2020 r. o godz. 1000 w świetlicy wiejskiej

w Starym Dzierzgoniu (budynek remizy OSP) odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr II/2/20 z dnia 26.06.2020 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

8. Informacja z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

9. Informacja na temat bezrobocia na terenie gminy.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

13. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzierzgoń, w roku szkolnym 2020/2021.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Lewandowska