Pomoc prawna Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 stycznia 2017 11:25

INFORMACJA

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu sztumskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 01 stycznia 2017 roku na terenie powiatu sztumskiego udzielana jest w dwóch punktach:

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:

1/ Bogusław Sulot - adwokat

2/ Bogdan Statkiewicz - adwokat

według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku – w godz. od 8.00 do 12.00

Telefon kontaktowy (55) 267-74-22

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego ul. H. Kołłątaja nr 9, 83-110 Tczew. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:

1/ Ilona Połaniecka- Ganske – radca prawny

2/ Michał Burtowy- adwokat

według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku  – w godz. od 9.00 do 14.00

Telefon kontaktowy (55) 276-22-50 w.45

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UPRWANIONYCH DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ WYKAZYWANIA UPRAWNIENIA

 

Osoba uprawniona

Wykazanie uprawnienia

1.

Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenia się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia. o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2.

Osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz.1863).

Przedłożenia ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny.

3.

Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.).

Przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4.

Osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 2015, poz. 1203).

Przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

5

Osoba, która nie ukończyła 26 lat.

Przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

6.

Osoba, która ukończyła 65 lat.

Przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

7.

Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Złożenia oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie.

 

Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-6 wskazanej ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-5.

Oświadczenia, o których mowa w powyżej osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2017 11:28